Bygningen af stillingen

Bygningen af stillingen påbegyndtes i 1916.

I september 1916 fik den stedfortrædende generalkommando for 9. armekorps ordre til at bygningen af  stillingen. Planerne havde formentlig ligget klar længe.

10. og 17. september 1916 ankom de første pionertropper til Sønderjylland. Arbejdet blev forestået af en Pionerbatallionsstab og seks Pionerkompagnier.
Selve arbejdsstyrken var militære og politiske fanger (Festungshäftlinge), der blev transporteret op til stillingen.

Anlæggets indretning

Anlægget var baseret på de gængse doktriner for forsvarskamp. De var i 1916 var nedskrevet i reglementerne “Die Führung in der Abwehrschlacht” og “Allgemein über Stellungsbau”.
Det var doktriner der i øvrigt i moderniseret form var gældende både under og efter 2 verdenskrig.

Opførelsen af  Sikringsstilling Nord fandt sted fra september 1916 til krigens slutning med skiftende intensitet. De forreste stillinger samt artilleristillingerne var dog stort set færdige ved udgangen af 1917.

Bygningen af stillingen, Gammelskov batteri

Gammelskov batteri

Vurderet ud fra specielt de tunge batteriers placering, synes det tyngden ligger i den østlige del af rummet. Dette muligt ud fra et ønske om at beskytte de vigtige flådeinstallationer ved Aabenraa og Als.
Skulle en mere vestlig fremrykkeakse (efter en landgang i Esbjerg ???) blive valgt, muliggjorde jernbanenettet tilførsel af artillerityngde med jernbaneskyts.
Der ses ikke i planerne for sikringsstillingen større støttepunkter i dybden.

Stillingens elementer jvf. de danske optegnelser i 1921

Der opførtes toogtyve lette og middeltunge batterier a 4-6 pjecer og en kaliber mellem 7.7 til 15 cm.  Otte tunge batterier af skibskanoner med kaliber 24-26 cm. En stor del standpladser for lette pjecer, revolverkanoner m.m. i flankeringsbunkere samt i forbindelse med infanterianlæggene.

Bygningen af stillingen, maskingeværbunker Skærbæk

Maskingeværbunker i Skærbæk

I forbindelse med infanteristillingerne fandtes observations- og kampstader, stillinger for maskingeværer, infanterikanoner samt en hel del overdækkede mandskabsrum. (Unterstände)
De ca. 800 mandskabsrum kunne rumme ca. 8000 mand liggende eller det dobbelte antal siddende.

Kun den forreste infanterilinie blev færdiggravet.
De 2-3 bagvedliggende linier blev kun markeret i spadestiks dybde. Meningen var at de skulle færdiggøres af de enheder der bemande stillingerne og eventuelt gennemføre kampen.

Fæastningsfanger.
Bygningen af stillingen, fæstningsfanger

Fæstningsfanger i stillingen

 

Konstruktionen og arbejdet blev ledet af pionertropper, men det fysiske arbejde blev udført af “Festungshäftlinge”, d.v.s. politiske og militære straffefanger.
De var underkastet både umenneskelige arbejdsforhold og en brutal hverdag.

 

Krigsfanger
Krigsfanger i Almdal

Krigsfanger på gård

Der var også en del krigsfanger i området. Det var primært russere, men også nogle belgiere og franskmænd.
De var ikke beskæftiget i stillingen, da de efter konventionerne ikke måtte lave krigsvigtigt arbejde,
I stedet arbejdede en del af dem med afvandings- og skovarbejde, medens andre var udlånt til gårdene til at erstatte arbejdskraften for de mænd der var indkaldt.
De blev nogle steder nærmest en del af familien og flere slog sig ned i området efter krigen.