Bygninger

Med over 900 bygninger og konstruktioner er der selvfølgelig mange forskellige typer.

De svære batterier
Bygninger Sikringsstilling Nord, Gammelskov Batteri 1926

Brisk Gammelskov Batteri

De svære batterier i syd havde alle (undtaget Andholm) en tyk betonplade (brisk) til 24 cm.  kanonen.
Det største af batterierne Gammelskov, havde to briske.
Andholm var beregnet til jernbaneskyts, hvor brisken af svært tømmer ville ankomme sammen med kanonen.
Udover brisken var der i batterierne kommandobunkere, mandskabsbunkere og ammunitionsbunkere i forskellig opbygning.

De mellemsvære batterier
15 cm. felthaubits

15 cm. felthaubits

I det mellemste rum hvor de middelsvære batterier var opstillet fandtes forskellige bygninger der primært var tilpasset området.
Skytset der både var fæstningsskyts og feltskyts, var opstillet på underlag af tømmer.
Mandskabs- og ammunitionsbunkere var i varierende typer, dog alle relativt små. De var udformet som fuldstøbte bunkere eller tømmerrum, hvor en beton ramme bar vægge og lofter af svært tømmer.

Revolverkanoner

Vi kender to bunkere til 37 mm. hotchkiss revolverkanon i feltaffutage, men der har muligt været flere.

Maskingeværbunkere
Bygninger Sikringsstilling Nord, Maskingeværbunker Skærbæk 1921

Maskingeværbunker Skærbæk 1921

Til både nærsikring af de middelsvære batterier og i selve linien fandtes en del maskingeværbunkere.
De var i flere typer. Nogle var regulære bunkere hvor maskingeværet var opstillet i bunkeren og skød gennem en skytsåbning.
Der var også feltstilliger, hvor bunkeren kun var til ophold og maskingeværet i feltaffutage blev opbevaret i en niche udenfor selve bunkeren. Maskingeværholdet skulle så kæmpe fra en  feltstilling.

Mandskabsrum

Mandskabsrummene er af varierende størrelse, fra de mindre til de store halvdelingsbunkere.
I 1921 anslog premierløjtnanterne at der overalt i stillingen var plads til 8000 liggende soldater.

Forreste linie

Forrest i stillingen har anlægget været præget af pigtrådsbølter, skyttegrave og tilhørende mandskabsbunkere.

Andre anlæg
Radiostationen Rødekro Sikringsstilling Nord

Radiostationen Rødekro

Der var flere steder anlagt såkaldte blinkstationer, hvorfra man har kunnet sendt optiske signaler med en karbidprojektør over relativt store afstande. Det var populært at bygge dem ind i gravhøje der ligger højt.

 

Til radiokommunikation var der opført flere radioanlæg, hvoraf Rødekro med sine fem master var det største.

Broer og stemmeværker

Herudover har der været et antal broer og 16 påbegyndte stemmeværker til forberedte oversvømmelser.

Sporvejslokomotiv Sikringsstilling Nord

Sporvejslokomotiv

 

Jernbanerne betød meget under 1. verdenskrig, og der var lavet en del anlæg fra amtsbanernes hovedspor, med smalsporsanlæg (Kleinbahn). Disse var ført helt frem i stillingen.